Algemene voorwaarden


Art. 1 – Onderhavige algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst (schriftelijk, digitaal en mondeling) door de klant afgesloten met vzw JEC de Krone. Deze algemene voorwaarden hebben steeds voorrang op alle andersluidende voorwaarden van de klant. Bijkomende voorwaarden van de klant worden uitgesloten, behoudens wanneer deze voorafgaandelijk, schriftelijk/per mail en uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn.

Art. 2 – Door het plaatsen van bestellingen aanvaardt de klant uitdrukkelijk de hierna vermelde voorwaarden. Een overeenkomst komt geldig tot stand bij het elektronisch doorsturen van de bestelling, dan wel door het versturen van een mail, brief of fax die een bestelling inhoudt.

Art. 3 – Alle aanbiedingen van vzw JEC de Kronen vanuit BrASSeie de Krone en eetcafé t’ASS zijn vrijblijvend, tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

Art. 4 – De klant heeft de verplichting om ten laatste 7 kalenderdagen voor de datum van levering het juiste aantal personen, hoeveelheden, locatie(s), etc. door te geven. Indien aan deze verplichting niet wordt voldaan, behoudt vzw JEC de Krone zich het recht toe om de overeenkomst op te zeggen zonder de verplichting enige vergoeding hiervoor te betalen. De offerte is gebaseerd op de informatie en de gegevens die zijn verstrekt door de klant. Indien deze onjuist of onvolledig zijn, volgt een aanpassing in de hoofdcalculatie of volgt er een nacalculatie.

Art. 5 – In de gevallen waarin de Wet van 6 april 2010 betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming geen toepassing vindt, is de volgende regeling van toepassing: door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de klant uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de klant binnen de 3 kalenderdagen na het ontdekken ervan schriftelijk melden aan vzw JEC de Korne.

Art. 6 – Speelt de eerder aangehaalde wet wel, dan moet de klant de verkoper op de hoogte stellen van het gebrek aan overeenstemming binnen de 7 kalenderdagen vanaf de dag waarop de consument het gebrek heeft vastgesteld, dit alles op straffe van verval.

Art. 7 – Partijen aanvaarden uitdrukkelijk dat klachten, andere dan deze vermeld in vorig artikel, slechts in aanmerking kunnen genomen worden voor zover zij onmiddellijk bij de levering worden ingediend of binnen de 3 kalenderdagen na verzendingsdatum van de factuur bij aangetekend schrijven worden gericht aan vzw JEC de Krone.

Art. 8 – Het indienen van een klacht ontheft de klant niet van zijn betalingsplicht.

Art. 9 – Alle facturen zijn betaalbaar binnen de 14 dagen na facturatiedatum, tenzij anders werd bedongen. De geleverde goederen/diensten blijven eigendom van vzw JEC de Krone tot bij de volledige betaling van de verkoopprijs vermeerderd met de kosten en interesten. Het risico gaat over op het moment dat de goederen de zetel van vzw JEC de Krone verlaten. Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant van rechtswege en zonder ingebrekestelling een conventionele schadevergoeding verschuldigd van 10 % op het factuurbedrag en een verwijlintrest van 10 % per jaar vanaf de factuurdatum. In geval van faillissement, liquidatie, WCO, beslag of surseance van betaling van de klant zijn de vorderingen van vzw JEC de Krone onmiddellijk opeisbaar.

Art. 10 – Bij opzegging van de bestelling door de klant, om redenen anders dan deze vermeld in art. 5 of bij overmacht, is de klant aan vzw JEC de Krone een forfaitaire en conventionele vergoeding verschuldigd die als volgt bepaald wordt : A) 30% bij annulering meer dan 10 kalenderdagen voor de leveringsdatum; B) 50% bij annulering tussen de 10de en 3de kalenderdag voor de leveringsdatum; C) 100 % bij annulering vanaf de 3e kalenderdag voor de leveringsdatum (of later). De opzegging is enkel geldig indien zij schriftelijk gebeurt. Indien vzw JEC de Krone zelf de overeenkomst verbreekt of annuleert of indien de overeenkomst door toedoen van vzw JEC de Krone wordt verbroken, is de klant, enkel voor zover deze een consument is, gerechtigd op eenzelfde vergoeding lastens vzw JEC de Krone.

Art. 11 – vzw JEC de Krone is niet aansprakelijk voor het zoekraken, diefstal of beschadigen van de eigendommen van de klant en is evenmin aansprakelijk voor schade ten gevolge van overlijden, ongevallen, kwetsing of verlies. Bij beschadiging, breuk en/of vermissing van inventaris, attributen, glaswerk, of welke andere eigendom ook van vzw JEC de Krone wordt de reparatie en/of aanschaf in rekening gebracht aan de klant.

Art. 12 – Elke partij is van rechtswege bevrijd en niet gehouden tot nakoming van enige verbintenis tegenover de wederpartij in geval van overmacht. De volgende gevallen worden alleszins als overmacht beschouwd: uitputting van de voorraad, vertragingen in of uitblijven van leveringen door leveranciers van een partij, tenietgaan van goederen ten gevolge van ongevallen, machinebreuk, staking of lock-out, brand, oproer, oorlog, epidemie, overstroming, hoog ziekteverzuim, elektrische-, informatica-, internet- of telecommunicatiestoringen, beslissingen of interventies van overheidswege (met inbegrip van de weigering of annulering van een vergunning of licentie), brandstoftekorten en fouten of vertragingen te wijten aan derden. De partij die zich op overmacht beroept is niet verplicht om het ontoerekenbare en onvoorzienbare karakter van de omstandigheid die overmacht uitmaakt te bewijzen.

Art. 13 – Ieder geschil met betrekking tot de geldigheid, de interpretatie of de uitvoering van de gesloten overeenkomsten en de onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden vallen uitsluitend onder de bevoegdheid van de rechtbanken van Antwerpen, afdeling Mechelen. Deze rechtbanken worden uitdrukkelijk door de klant en vzw JEC de Krone als de enig bevoegde jurisdicties erkend en aanvaard. Ieder geschil tussen de klant en vzw JEC de Krone wordt uitsluitend beheerst door het Belgisch recht.